P!nk - Here Comes the Weekend

Here comes, comes the weekend
Hear it calling like a siren
We don't want no problems
We don't like them, keep it movin'

Here comes the weekend,
Set o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.