Michael Feinstein - Guess I'll Hang Out My Tears To Dry

The torch I carry is handsome
It's worth its heartache in ransom
Now when that twilight steals
I know how the lady in the harbor feels
When I want...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.