Havana Brown - You'll Be Mine

I wanna walk with into the love
I wanna fall with you, oh
I wanna run with
You get me so high
I wanna fly with you, oh

It's alright-alright
All night...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.