Trae - Live Yo Life

[Rihanna:]
You're gonna be a shining star, with fancy clothes, fancy car-ars.
And then you'll see, you're gonna go far.
Cause everyone knows, just ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.