Jack Back - Wild One Two

Hey I heard you were a wild one
Ooh
If I took you home
It'd be a home run
Show me how you'll do

I want to shut down the club
With you
Hey I heard you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.