Chris brown - Down

Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey

I wanna get down, down, down, down
Down, down, down
Get down
We can get down

Uh, Mr. West is in the bu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.