Jay-z - Medley: Intro/A Million and One Questions/Rhyme No More

Somebody's pulling me closer to the ground
I ain't panicked, I been here before
Seems like only yesterday when I got up on that stage
In front of that...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.