Disney Studio Chorus - The Gifts of Beauty and Song/Maleficent Appears/True Love Conquers All

One gift, beauty rare,
Gold of sunshine in her hair,
Lips that shame the red, red rose,
She'll walk in springtime wherever she goes!

One gift, t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.