Mike Douglas - Reception At The Palace/So This Is Love

Mmm mmm mmm
Mmm mmm mmm
So this love
Mmm mmm mmm
So this love
So this is what makes life divine
I'm all aglow and now I know
The key to our hea...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.