ScHoolboy Q - Hands On the Wheel

Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit
Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit
Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit
Fee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.