Wale - Actin' Up

Yeah, turn the lights on
Yeah, turn the lights on
Yeah, turn the lights on
Turn the lights on

These hoes be acting up
These hoes be acting up
These h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.