Selena gomez - Fly to your heart

Watch all the flowers
Dance with the wind
Listen to snowflakes
Whisper your name

Feel all the wonder lifting your dreams
You can fly

Fly to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.