Far east movement - Dirty Bass

Dirty bass
I love that
Dirty bass
I love that!

Deep low when I feel loco
Don't trip, make a dip like a lolo
Uh, make a dip like a lolo
Then I rolo, r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.