Ed Sheeran - You Don't Know (For Fucks Sake)

For fuck's sake

Living the life of a student
Yeah, I begin on a high
Losing my mind
And they say that I've been winning for time
Never been to ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.