Ed Sheeran - Outro

Yeah, Slumdon Bridge
Mr. Red, Catfish
Back me up
Let's go

I'm out to bark again, ball cracked on the target, demolish it
Don't jump, I just see...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.