Curren$y - Chasin' Papers

I know what it's like
To want it all, I was born to ball
Making Lamborghini engine sounds pedaling my bike
Lusted at luxury life since a tyke
Switches...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.