Milo Greene - Take a Step

Upon the throne
Is a garden's leaf
Is this the sigh
Of sweet relief
Don't dim the lights
No early gray
I'm all too soon
forget this place

Ta...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.