Milo Greene - Cutty Love

Ooh, ooh, ooh

I slip softly through
All my dreams my dear they are of
You (Ooh, ooh, ooh)
I slip softly through
All my dreams my dear they are ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.