Timbaland - Deep in Your Memory

What's happenin', dude? Whatchu thinkin' about there?
What's goin' on? Talk to me, I know you're thinkin'
What? Must be a lot on your mind, express ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.