Daphne Rubin-Vega - Goodbye Love

It's true you sold your guitar and bought a car?
It's true, I'm leaving now for Santa Fe
It's true, you're with this yuppie scum?
You said you'd ne...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.