Jesse L. Martin - I'll Cover You-Reprise

Live in my house
I'll be your shelter
Just pay me back
With one thousand kisses
Be my lover
And I'll cover you
Yeah

Open your door
I'll be y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.