Sido - Das Leben Ist Ein Arschloch

Das Leben Ist Ein Arschloch
Das Leben ist ein Arschloch und ich reiß' es auf
Bei mir sieht das so einfach aus

Yeah, ich weiß das sieht einfach au...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.