Sean Paul - Body

(Turn the lights on! )
Soaking wet
She can't keep dry
I need a bed
Me not tell no lie

Put both your hands
Upon the wall
Fleed up girl
I won'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.