Kanye west - Back To Basics (The Corner Pt 3)

Uh, uh

Let's take it back to basics
When shit gets worse, we converse
How we need a new balance
Before the lines get crossed like Asics
Just lo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.