Armor For Sleep - Slip Like Space

Watch me point to the sky
You laugh and say I'll never fly
I'll smile as you walk away
I always knew I couldn't stay

Full throttle now
The milk...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.