Armor For Sleep - Phantoms Now

Tonight at 12 we change ourselves
Transparent we'll be
Invisible so they won't see
Our hearts beat
We won't hurt a thing
We just want to haunt th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.