Eisblume - Für Immer

Sieh' die Sonne sinken
Sinken hinterm Haus
Dunkle Schatten trinken
Das Licht des Tages aus

Wenn wir Blicke tauschen
Verfallen mit Haar und Haut...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.