The Veer Union - Bitter End

Oh,
My mind is clear, I have no fear,
Cuz now I know the other side of me,
I'm letting go of who I used to be.
Now I'm alive, feeling born agai...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.