Alyssa Reid - Alone Again (Encore Seule)

Til now, I always got by on my own
I never really cared until I met you

Ils étaient sûrs que nous deux
C'étsit pour la vie
Car de tous nos amis ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.