Robin Thicke - Compass or Map

Oh I got a problem
Rising deep from my bones
Years of hibernation
I can't wait to be exposed
Leaping from the darkness
To feel the new moon and l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.