Ed Sheeran - Goodbye to You

Hey
Can you hear me?
I just wanted to let you know
Hm

I hope you can hear what I write to you
How could I say goodbye to you?
When I'm a life ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.