Yelawolf - Throw It Up

Aye boo get these motherfuckers and pass that jack

I see you bitches talkin' loud, but you ain't sayin' shit
Get the fuck from round' here, you don't...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.