A$AP Rocky - Purple Swag Chapter 2

Better do it 'til we get right, uhh


This is for my niggas getting high on the regular
This is for my bitches getting high on the regular

Purple dri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.