A$AP Rocky - Keep It G

Fuck the bullshit my nigga
Y'all niggas started this shit, ASAP started it, y'all finish it
Don't let these mothafuckin' devils come between y'all
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.