Mario Vazquez - Like It Or Not

Ooh yeah
Oh

[Chorus]
Whether you like it or not
I'm never gon' stop
Me and my shorty
Oh the love is too hot
Oh I, I'm tired of them lie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.