The X Factor Finalists 2011 - Wishing on a Star

I'm wishing on a star, to follow where you are
I'm wishing on a dream, to follow what it means
I'm wishing on the rainbows, that I've seen
I'm wishing...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.