Taylor Swift - Bette Davis Eyes

Her hair is Harlowe gold
Her lips sweet surprise
Her hands are never cold
She's got Bette Davis eyes
She'll turn her music on you
You won't have ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.