Gregor Meyle - Heute Nacht

Ist alles so groß
Ist alles zu laut
Ist alles zu weit
Nichts mehr vertraut
Ist das, was du suchst
Verloren gegangen
Ich find's für dich

Was ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.