The Horrible Crowes - Last Rites

Start up the car,
Bury your memories,
Call on your lovers
Speaking slow and heavy.

Call up your boyfriends from out by the ocean,
While I get my last...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.