The Horrible Crowes - Black Betty and the Moon

My love, my love, you're the sting of the scorpion.
Consider, now, the angels, a little lower than you.
And they twist and they turn, and they hold ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.