The Horrible Crowes - I Believe Jesus Brought Us Together

I met you in the upper room
Of a house where I slept with the angels
From hell and from heaven
Some for haunting, some for guarding
Each to his ow...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.