The Game - Martians vs. Goblins

Mars

Blood gang kill 'em all, Odd Future Wolf Gang
Kidnap a vampire, drain all his fuckin' veins
Wolf gray Jordan's, use his intestines for the s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.