Blitzen Trapper - Might Find It Cheap

There's a lot of cheap talk about the road I take
There's a lot of bold horses gettin'' stuck at the game
There's a lot of mean boys with some tim...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.