Kendrick Lamar - Poe Mans Dream (His Vice)

Smoke good, eat good, live good

I used to want to see the penitentiary
Way after elementary
Thought it was cool to look the judge
In the face wh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.