Donald Lawrence - Not Making Sense, Making Faith

Faith is the substance of things hoped for,
The evidence of things not seen.
It lives beyond the senses,
You can't see it, you can't feel it, you j...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.