Isaac Carree - Simply Redeemed

I am a Christian
Do you know what that means?
It means I'm far from perfect
Simply redeemed
Bought with a purpose,
Purchased by love
It's not...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.