Jim Lauderdale - Cruel Wind and Rain

Don't try to keep a good man down
In favour of some perfect clown
Don't try to knock a good man to his knees

Don't try to keep a good man down
F...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.