Jim Lauderdale - Tiger & the Monkey

Tiger and a monkey went to war
The monkey rode in on a labrador
The tiger came on roller skates
Skids and fancy figure eights
Juggling a dozen pla...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.