Jim Lauderdale - Reason and Rhyme

Winds may rise and storms may blow
In the Gulf of Mexico
Streets may flood or run with blood
Places you don't go

Rivers flow and dark with mud
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.