Phoenix - 4 in the Temple

Gotta get on my job
Take it back to the warehouse
Plot back in

A late night escape, hit me on the script
On the hip, gotta dip
Hollering, calli...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.